"Imagination is more important than knowledge."

“Imagination is more important than knowledge.”

- Albert Einstein (via simonashley)